תפילה לראש השנה

יהי רצון מלפניך
שאפתח דלתות ליבי
שאוותר לעצמי
לעיתים

שלא יהיה לי אנכי
אחר על פניך
יהי רצון
שאחלום נכון למעני
ולא למען אחרים
שהדיוק יהיה
מנת חלקי
בתפילותיי
לשאיפתי

ולו רק
ששתיקתך תופר,
שאחדל
לדבר לעצמי